ප්‍රේමණීයව මත් වීම

ආදරේ මට  ඇබිසොලියුට් වොඩ්කා වගේ

හරියටම මුල්වරට නුඹ නළල්තල සිපගත්තු

මහා මද්දහන වගේ

නුවරඑළි සිසිලසට මධුවිතක උණුහුමක් ගුලිවෙච්ච  ශීතලම රාත්‍රිය වගේ

 

අමුතු සුවදක් එක්ක අමුතු සුසුමක් දැවටිච්ච

අමුතු රිදුමක් එක්ක එළඹිච්ච

නුඹෙ පෙම වගේ…

වොඩ්කා වීදුරුවත් ඒ වගේ

අමුතු සුවදක් අමුතු පැහැයක්

දොඩම් යුෂ එක්ක

අමුතු රසයක් මුහුවෙච්ච

 

රතු වයින් විතකට පුලුවන්ද

එච්චරට රිද්දන්න

ජින්වලට පුලුවන්ද ඒ රසය ගළපන්න

විස්කිවලටත් බැරි වුණා මතකද

ඒ තරම් දුර ගෙනියන්න

ත්‍රී කොයින්ස් , කාල්ස්බර්ග්

කොයිකටත් බැරි වුණා ඒ තරම් ළං වෙන්න

 

කොහේදෝ කවියක

ෆොන්ටානා දෙලුම් යුෂ එක්කත්

වොඩ්කා ගළපල තිබුණා මතකයි

ඒත් හරියන්නෙ මටනම්

දොඩම් යුෂ එක්ක

නුඹම මුහු කරපු ඒ වොඩ්කා

ජීවිතේ එකින් එක ගළපන්න

මුල්වරට ළං වෙච්ච

ඇබිසොලිලුට් වොඩ්කා..

ප්‍රේමයට මුහුවෙච්ච

ඇබිසොලිලුට් වොඩ්කා

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Chathurika Jeewanthi Liyanaarachchi

Related post