ශ්‍රී ලාංකිකයි

 

දේශයේ අභිමානයයි
මේ හද පුරා එක් නාමයයි
ලක්මෑණියයි, ලක්මෑණියයි,, ලක්මෑණියයි…

එක් දේශයයි එක්සේසතයි
මේ හද පුරා එක් ජාතියයි
ලක්වැසියකුයි, ලක්වැසියකුයි,, ලක්වැසියකුයි…

නෑ බිදක් ජාතිවාදයයි
අන්තවාදයයි, ත්‍රස්ථවාදයයි
මේ හද පුරා එක් අභිලාෂයයි
ශ්‍රී ලාංකිකයි, ශ්‍රී ලාංකිකයි,, ශ්‍රී ලාංකිකයි…

 

ෆාතිමා බෙසූනා .

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post