මියෙන හිත ළග

අනෝරාවක් නොවී
හෙමි හෙමින්
ඇඳ වැටියන්
මගෙ හිතට

සුළි කුණාටුවක් නොවී
පාවී සැනසිල්ලේ
මඳ පවනක් ව
එතියන් මා අසල

මගෙ නොවන මා ලෙසම
සැබෑවක් නොවෙන
සිහින ගෙනවිත් ඇස් ලඟට
පායපන් නොමියෙන ලෙසම

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post