ඔබව සොයමි

විහග තුඩක කිචි බිචි අතරේ
නෙලන නෙලන මල් ගොමු අතරේ
දකින දකින තරු නෙතු අතරේ
ඔබව සොයමි මේ මග දෙපසේ…

දසත හමන පවනැලි අතරේ
නෙතට ගැටෙන සෙවනැලි අතරේ
අහන කියන පද වැල් අතරේ
ඔබව සොයමි මේ නෙතු අතුලේ…

නෙතට නැගෙන කදුළැලි අතරේ
සිතෙන් නැගෙන සුසුමන් අතරේ
කල්පනා සමුදුරු අතරේ
ඔබව සොයමි මේ සිත් පුංචේ….

 

ෆාතිමා බෙසූනා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post