මා හිඳිමි බලාගෙන

 

දවසක් දා …. නුබ මා නමින්
සෙනහසේ මල පිපෙන්නේනැති
මොහොතක් පාසා …. එකිනෙකා අතරින්
සෙනෙහසේ සුව සොයන්නැති
දෑසින් යාව …. දෙකොපුල් සිප
සෙනෙහසේ පහස විදින්නැති
එදා අපි…. අපේ නමින් සැනසෙන්නති

ඔබ හුදෙක් අන් සති මලක් බව
මටත් නොවැටහෙන්න ඇති
නමුත් පසු දිනෙක … ඔබ මිරිගුවක් බව
මා දැනගන්නැති … මා වලපෙන්නැති
ඒ දැක ඔබ හිනැහෙන්නැති
නමුදු මා නමින් ඔබ … දිනෙක සැනසෙන්නති
එබව ඔබ හට අද අමතක ම වෙන්න ඇති

ඒත් අද
ඔබ නිහඩයි …. මා හඬයි
ඔබ ජීවිතය විඳියි … මා විඳවයි
ඔබ සසලයි …. මා නිසලයි
ළං ළංව සිටිය දා
ඔබට වැටහුණු… නොවැටහුණු
චපල ආදරය
අද ඔබට නොවැටහෙයි …. නමුදු මට වැටහෙයි

යමු දිනෙක ඔබ පසුතැවෙයි
ඔබ අත්හල සෙනේහය…. ඔබට හිමි නැති කොට
අන්සතු වූ ඔබට මා ද අහිමි වෙයි
මා අන්සතු වූ දාට
මා සුදානම් බලා හිදින්නට
මට දුන්නු දුක… ඔබට දැනෙනවා දකින්නට
ඒවි ඒ දිනය…. මම හිඳිමි බලාගෙන

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

surani randika

Related post