බලහත්කාරයෙන් මගේ හද…

බලහත්කාරයෙන් මගේ හද


ඇවිත් තිබුණා මගේ ජීවිතයට
මම බලා සිටියා
ඇගේ මෙන්


සකසමින් සිටියා මගේ ජීවිතය
මා බලා සිටියා
ආදරේවත් නොකියා
වගක්වත් නැතිව


පෙම් බැන්දා සොයුරෙක් මෙන් මසිතට
මා බලා සිටියා
වික්ෂ්තියෙන් මන්
ආදරේවත් නොකියා
මතකයන් අමතක කර


යනව අද හිතුවක්කාර මගෙ හිත අතැර
මා බලා සිටියා සෝ කදුලුන්
ආදරේවත් නොකියාම

(සමින්ද බී. ඒකනායක )

1:07:51 PM

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

saminda b. ekanayake

Related post