ඔබ මා ද මා ඔබ ද වී නම්

හැඬු අනන්ත වාරයක් වාරයක් පාසා
මට සිහි වුඋව නම් නුබේ දෙනෙතෙහි
ආදරය සැඟව නොතිබූ බව
දැනුණාම වී නම්
ළෙන්ගතු සිත සරදමක් ම වන බව
සත්තමයි හිමියනේ …
ඔබ මා ද මා ඔබ ද වී නම්
ම ලෙසේ මංමුලා නොවී
බොහෝ දුර ගමනකට ඇරබුමක් දී
බොහෝ කල් ඇති

නොවෙනු ඇත කිස් දිනෙක
ඔබ මා ද මා ඔබ ද අප දෙදෙන
වූයේ නම්…
වෙන්නේ නෑ අද මගේ දෙනෙතෙහි විඩාබර
නොවෙනු ඇත හදවත මෙතරම් ම හැගුම්බර
නොඅදිමි අද පටන් ම කිසිම විට
නුබේ සෙනහස මට උරුම වන්නට

මන් ද යත් …
ඔබ මා ද මා නොව ඔබ ද නොව
ඔබ ඔබමය ද මා මා ද වන බව
මා හැඳිනගත්තා සත්යය

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

surani randika

Related post