යශෝදරාවක් වෙන්නෙමි …

දෑස අග පිපි දිලිසෙන කඳුළු කැටවලට
නොදැනෙන හීනයක් වගේ ලස්සන ආදරේ සොයා…

පාරමී පුරා සසරක ඇවිද එමි ඔබේ පසුපස
සුළඟක් සේ වෙලී සනසමි ආදරේ කියා…

අහසේ දුරින් ඉඳගෙන සීතලේ ගැහෙන තරුවක
ජීවිතේ සතුට තවරමී ඔබ මගේ කියා…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Chathu Amanda

Related post