දකින දකින ඇස් මිලියන ගණනක් අතරේ

දකින දකින ඇස් මිලියන ගණනක් අතරේ

තාමත් මගෙ ඇස් හොයන්නෙ ඔයාව…..

පේනමානයේ අහලකවත් ඔයා නැති බව දැන දැනත්

පුංචි ඇස් දෙක

මහමෙරක් උසට බලාපොරොත්තු බොදි බැදන්

තාමත් මග බලනවා….

අතරමග නතර කරලා දාලා ගිය

ආදරෙත් අරන් ඔයා එයි කියන

අහිංසක බලාපොරොත්තුව වෙනුවට

දැන් ඒ ඇස් මග බලන්නෙ ,

ඉස්සර ආදරේ කරපු ඇස් දෙක

තාමත් සතුටින්ද කියලා දැනගන්නයි……

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sankalpana

http://writer-sankalpana.blogspot.com/

Thoughts of a heart ❤️

Related post