පරපුරක දායදය

අසබඩ
කාකි ඇඳුමක් ලාගෙන
සරම කැහිපොට දමාගෙන
සොඳුරු නිමෙෂය අහිමිකල
මහතැන් කෙනෙක්

සිඟමන් කලත්
සිඟමන් නොයදීනා ඔහු
පරපුරට දායදකල
ඇඳිවතද නොමැතිව

පුතු සිහිවෙන තරමට
හද කකියන බව
නොදන්නවා නොව
නමුත්
පිහිටක් නොමැත

පරපුරට උරුමය දුන්
පරපුරට සොඳූරු බව දුන්
අපූර්ව මිනිසා
පරපුරෙන් සෙනෙහස නොපැතු නොලැබූ
අපූර්ව මිනිසා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post