නුබට මට නැති valentine

365න් එකක් පමණක්

නුබට පෙම් කර

නවතින්නට සිතට මගේ

නොහැකි නිසා …..

රෝස මල් සුබ පැතුම් පත් නැති

මම නුබට

නුබ මටම

පෙම් කරන

තවත් එක දිනයකි

[lee_strong]වැලන්ටයින්[/lee_strong]

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sankalpana

http://writer-sankalpana.blogspot.com/

Thoughts of a heart ❤️

Related post