ඉකිගසා මට හඩාගනු බෑ. . .

 

ff (2)

 

මගේ දිවියේ අඳුරු සිතුවම් සොඳුරු විලසින් කියන්නට බෑ..

බඩේ ගින්දර නිවාගත මුත් හිතේ ගිනි මට නිවාගනු බෑ..

මවක් නැති ඔබේ රන් සිනා දැක සතුට මාගේ කියාගනු බෑ..

රුදුරු ලෝකෙක  නුබව තනිකර දමා ගෙදරින් එන්න මට බෑ..

ඉතින් මාගේ කදුළු දහදිය දුවේ නුබගෙන් සගවගනු බෑ..

කදුළු   නෙතඟට ගලා එන මුත් ඉකිගසා මට හඩාගනු බෑ..

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post