මගේ අසරණ ලෝකයේ………ඔබ එකම සැනසිල්ලයි………

මගේ අසරණ ලෝකයේ………ඔබ……..

මගේ අසරණ ලෝකයේ ඔබ

එකම සිතුවිල්ලයි

එවන් සිතුවිලි දිලිදු හදකට

එකම සැනසිල්ලයි

දයාවක් හෝ සෙනෙහසක් නැති

සිනහවක් හෝ තෙතමනක් නැති

ඔබේ සිත මා හෙටත් පතනා

එකම මුතුරැල්ලයි

හමුනොවන මුත් සසරේ යලි අප

රිදවුවත් සිත පෙර දිනේ සිට

ඔබේ හඩ සවනත ගැටෙන විට

හිතට සැනසිල්ලයි

සමාධි සංකල්පනා මලලවීර

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sankalpana

http://writer-sankalpana.blogspot.com/

Thoughts of a heart ❤️

Related post