සිංහලේ …

බෝතලේ අතේ
දුම ඇත කටේ
ගෙරි මස බඩේ

සිංහලේ ?

අනේ, පලයන් බන් මලේ …

හැදියන් පුතේ…
කිව්වට,
වැඩක් නැහැ අඩේ
දුවගේත් අතේ අද බෝතලේ ඇතේ…

රිදුමක් ඇතේ
හදවත කොනේ..
නොදකිමි තවත්
සිව්හෙලෙන්
සැදි
අපේ සිංහලේ…

කියපන් මලේ
තිබුනොත් කොහේ
තණකොළ නොකනා
නියම
සිංහලේ …

ගහපන් පුතේ
ඔය ස්ටිකරේ
ඇත්නම හදේ ඒ පිවිතුරු
සිංහලේ…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ආත්මයේ දියසීරාව . . .

Related post