අමාවක අද

නිසංසල අඳුරු සිත් අහස

තනිකමට හුරු වෙද්දීම

සඳක් සේ පායා නුඹ

එළිය කලා සිත් අහසම

රජ කරවන්නට නුඹව

පලවා හැරියා තරුද මම

අමතක උනා මට

අමාවකට සඳ නැති බව

………….

අදයි ඒ අමාවක,

තනිකර දමා සිත් අහස

බැස ගිහින් සඳ නොඑන්නම

තනිව කළුවරේ සිතට අද

තරුවක්වත් නෑ තනි රකින්නට …..

 

https://simaweneha.wordpress.com/2015/11/28/අමාවක-අද/

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post