අය වැය ටෝයියෙකුගේ ඇසින්…….

හැමෝම මැරෙන්න හදනවා දුම් සහතිකේ දුම් සහතිකේ කියලා….. බැරි වෙලාවත් කන බොන දේවල් වැඩි කරලා දුම් සහතිකේ අඩුවට දුන්නානම් අහනවා දුම් සහතිකේ කන්නද කියලා…….

අමු මිරිස් ගණන් තමා…. බත් කනවා වගේ අමු මිරිස් කන්නේ නෑනේ…. කරල් කිහිපයයි නේ ඕනේ …. එත් මැරෙන්න හදන්නේ කිලෝ එකේ ගාන කියලා…..

දෙහි ගණන් තමා….. දෙහි කිලෝ ගණන් ඕනේ නෑනේ ….. බින්දු දෙක තුනයි ඕනේ …. හැබැයි කෑගහන්නේ හෝල් සෙල්……

කාර් ගණන් ගියා තමා…. ජිවත් වෙන්න කාර් ඕනෙම නෑනේ….මොකෝ බස් එකේ ගියා කියලා මැරෙනවද ?? කාර් නැත්තම් පයින් යන එකයි තියෙන්නේ ඔය තඩි බඩවල් ටිකත් බහි…..

ඉස්සර අපේ කෑමවලට බදු ගහලා…. බලු කෑම වලට බදුවලින් නිදහස්….. මහින්ද හොරා…. හොර ගෙඩියා…. (සුපුරුදු තැටිය වාදනය වන බැවින් කපා ඉවත් කරන ලදී)

ඔබ ඒ දුටුවේ අයවැය සාරාංශය ටෝයියෙකුගේ ඇසින්…….. රැදීසිටින්න අපි සමග බයියෙකුගේ ඇසෙන් අයවැය දකින්න ……

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post