පුරප්පාඩු ඇත.

වගකීම් රහිත

බැදීම් වලින් නිදහස්

ලොකු බලාපොරොත්තු නැති

සල්ලි වෙනුවෙන් මිනිස්කම පාවා නොදෙන

ඇති දෙයින් හා ලද දෙයින් සතුටු විය හැකි

සරලව සතුටින් ගෙවිය හැකි

ජිවිතයක් සදහා ….

 

විමසීම් – හදවත

ප්‍රධාන මුලස්ථානය,

ශරීරය.

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post