ඇයි ?

ඇයි ?

සියල්ල දැන දැනත්
අප දුකත් සමගම බැදෙන්නේ

සියල්ල දිනක අහවර වන බව
දැන දැනත් ආශාව සමග බැදෙන්නේ

අවසනය කාත් කවුරුත් නැති
අනන්ත ආකාසේ බව දැන දැනත්
සීමාවන්ට කොටුවෙන්නේ

ඇයි ?

මා අයිති මට බව දැන දැනත්
අන් අය මත යැපෙන්නේ

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sumali Dandeniya

Related post