නොහදුනන ජිවිතය

ගෙවෙනවා යැයි නොදැන

පියන් ඇර නොබල
දහස් ගනනක සිතුවිලි
සමග පොරබදින

ජිවිතය…

ඇරු පියන් කවුළුව
දෙසින් ලොව බලන
පියාඹන සිතුවිලි සමග
පා තබන විට
ගෙවෙන කාලය
තමා
ජිවිතය

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sumali Dandeniya

Related post