ඔබ දන්නවාද ලෝකය එක් එක් කොටස් වශයෙන් බෙදී වෙන්ව පවතින්නේ ඇයි කියා ?

මෙම ලෝකයෙහි මිනිසුන් විවිධ ආගම්, විවිධ ජාතීන් ,විවිධ රටවල් සහ විවිධ සංස්කෘතීන් අනුව බෙදී වෙන්ව පවතී.

එම බෙදී පවතින මිනිස් කොටස් තම ආගමේ ව්‍යාප්තිය, ජාතියේ ව්‍යාප්තිය , රටෙහි බලසම්පන්න ව්‍යාප්තිය ,සංස්කෘතික ව්‍යාප්තිය දියුණුව දැක සතුටු වෙති.මේවයේ පරිහානිය දැක දුක් වී ඒ වෙනුවෙන් එක් එක් ජාතීන් සමග ගැටෙති.මිනිස් වර්ගයා මෙලොවට බිහිවන විට මෙම විශ්වයෙහි කිසිදු ආගමක්,ජාතියක්,සංස්කෘතියක් සහ රටක් නොතිබුන අතර මෙම ලොව විනාස වී යන විට මෙම ආගම්,ජාතීන්,සංස්කෘතීන් සහ රටවල්ද විනාශ වී යයි.

එබැවින් මෙම තාවකාලික ලෝකයෙහි මිනිසා නැමති මෙම ජන කොටස් එකිනෙකා සමග බෙදී වෙන්ව පවතින්නේ යමක් මගේ කරගනිමින් එයට ඇලෙමින් එහි දියුණුව දැක සතුටු වීමට සහ එහි පරිහානිය දැක දුක් වී එයට ගැටෙන මනසක් මිනිසාට සොබහදහම විසින් ලබා දී තිබෙන නිසාය.

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post