අසරණ වූ තනිකම …

ලොවක් බලා සිට
කියත්
නුබත් එතන සිට
කියත්

“පුළුවන් නම් කරපිය”
“කරලා පෙන්නපිය ”
“උබට බෑ ඒ වගේ වෙන්න ”
“එදාට මම පෙන්නනම් ”

ඉදින් ,
මා කුමක් සිතම්ද ,
වැලපෙන හද
ඉවසන්න…
මම අහස අල්ලා පෙන්නනම්
නුබටත් ලොවටත්
නොව
මා පෙර සිට
පොලවේ පය ගසා හීන
මැව් නිසාවෙන්…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ආත්මයේ දියසීරාව . . .

Related post