නාවොතින් සීදේවි…

සිල්පර කොටන් උඩ එලි

මල කෑ රේල් පීලි

නගයි හඩ කෙදිරිලි

නාවොතින් යාල්දේවි…

 

තුන්වන පන්තියක හිදි

තනිකම හිත රැදි

මම හඩයි ඉකි බිදි

නාවොතින් සීදේවි…

 

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post