භාවනාව

ගිහි ගෙය අතහැර සිවුරු දරා ගෙන දුක් පිරි සසරේ ඉමක්               සොයා
වඩවා විදසුන් මනු ලෝ සත හට හිමි දුටු දම් කඳ දෙසමි                    කියා
බවුන් වඩන්නට උඩ මළුවට වී සිටිනා විටදී දෙනෙත්                        පියා
සිහිනෙන් මා බඹ ලොව දම් දෙසුවෙමි සමවෙන්න මට නින්ද            ගියා

 

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post