යලි අමතනවද පුතේ කියා

mother

සඳු නැති අඹරක වලා පෙළට වැසි තරු දෙස අඩවන් දෙනෙත්                        අයා

සිටිනෙමි මගේ ලොව බොඳ වුණු සඳරැස් එනතුරු යලි මගෙ නින්ද              සොයා

ඇවිළුණු  හිත යට කඳුළු සිඳුණු නෙතු පාරන මතකයෙ  සුවඳ                          තියා

හීනෙන් හෝ මා තුරුළු කරන් යලි අමතනවද මගෙ පුතේ                               කියා

 

තත් සිඳුණු වෙණ වැලපෙති වස් දඬු ද නිහඬව ගොළු                                     වෙලා

පෙති සලා සඟවලා මකරඳ කඩුපුල් ද මුකුලිත                                               වෙලා

දිය ගලා විත් සෙනේ ගඟුලින් තෙමූ මිහි තුල                                             සැතපිලා

හඬවලා කිරි සුවඳ ගෙනගොස් මවුණි ඔබ මා                                            තනිකලා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post