සෙල්ලමක්……

chess-board-war-games

 

යතාර්ථවාදීව පුළුල් ඇසින්
ලෝකය දෙස නොබලන උන්ගේ
මොර ගෑමක්…

අතීතයේ බිහිසුණු බව හා හේතුව
අමතක උන්ගේ ආරම්භයක්…

හැමෝම
අවබෝධයෙන්ම අවසන් කරනකන්
ඉවර නොවෙන රගපෑමක්…

පිටින් ඇවිත් මොකෙක් හරි
වටකරලා ගහනකම් ,
ඇතුලේ කරන

සෙල්ලමක්

racism (1)

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ආත්මයේ දියසීරාව . . .

Related post

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: