බුද්ධංගල අරණ

දහස් වසකට ඔබ්බින්
අරා හිඳ මේ සෙල් යහන් තල
මහ රහත් යතිවරුන් මිමිනූ
නිමල බණ පද දෝංකාරය

රිවිතපින්, වට වැසින්, මරුයෙන්
නොබා නොසැලී නැඟි වනස්පති
අසා ඇති පුහුදුන් අපට වැඩි
යතිවරුන් දෙසු උතුම් බණපද

බුදු පුතුනගේ උතුම් අදහස්
සැඟවි ඇති මේ ගිරි සිඛර වල
නොහික්මුණු මා සවන නොවැකුණු
අදද ඇති ඒ නොපළ දම් රස

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post

If you have a Facebook account, please use the space above to reply. If not, leave a reply here: